1.Печінкові проби :

 • білірубін (фракційно);
 • аланін амінотрансфераза ( АлАТ);
 • аспартатамінотрансфераза ( АсАТ).

2.Ферменти :

 • лужна фосфатаза (ЛФ);
 • гамаглутамілтранспептідаза (ГГТ);
 • α-амілаза крові;
 • аланінамінотрансфераза ( АлАТ);
 • аспартатамінотрансфераза ( АсАТ).

2.Білки крові :

 • загальний білок;
 • альбумін;
 • білкові фракції.

4.Ниркові проби:

 • сечовина ;
 • креатинін.

5.Ревмопроби :

 • фібрин, фібриноген;
 • сіромукоїди;
 • С-реактивний білок (СРБ);
 • ревматоїдний фактор (РФ);
 • антистрептолізин-О ( АСЛ-О).

6. Глюкоза крові.

7. Холестерин , b-ліпопротеїди (ЛПНЩ)

8. Загальний кальцій

9.Сечова кислота

10.Гематокрит (Нt )

11.Протромбіновий індекс (ПТІ);

12. Міжнародне нормалізоване відношення (МНО).

12.Коагулограма:

 • фібрин;
 • фібриноген,
 • протромбіновий індекс .

13.Група крові та резус приналежність.